loader

Fyll ut skjema og bestill time

Tannstillingsfeil - Tannlege Førde

EMALJE TANNKLINIKK


Overbit: Tennene i overkjeven står for langt fram i forhold til dei i underkjeven.

Behandling: Ei plate kan av og til nyttast for å fremje vekst av underkjeven og/eller hemje vekst av overkjeven i tidleg alder. Som oftast må ein òg bruke streng både oppe og nede. Ved store overbit må ein ofte trekkje to små jekslar i overkjeven for å få tannrekkja i underkjeven bakover. Ved store kjevestillingsfeil må ein gjere kjevekirurgi når kjevane er ferdig utvaksne, som dei vanlegvis er hjå jenter når dei er 17 år, og hjå gutar når dei er 18 år.
Underbit:
 Tennene i underkjeven står for langt fram i forhold til dei i overkjeven.

Behandling:
 Små/moderate underbit kan behandlast med streng og/eller plate. Ved større underbit må ein samstundes gjere kjevekirurgi for å flytte den eine eller begge kjevane for å få bitet til å passe saman. Kjevekirurgi må gjerast når kjevane er ferdig utvaksne, som dei vanlegvis er hjå jenter når dei er 17 år, og hjå gutar når dei er 18 år.
Kryssbit: 
Tannbogen i overkjeven er for smal i forhold til tannbogen i underkjeven. Viss det er kryssbit i fronten, omtaler ein dette som invertering.

Behandling:
Plate eller streng for å utvide overkjevens tannbue.
Saksebit: Tannbogen i underkjeven er for smal i forhold til tannbogen i overkjeven.

Behandling: Plate eller streng for å utvide tannbogen i underkjeven.
Ope bit:
Manglande kontakt mellom tenner i over- og underkjeven. Dette kan gje problem med å tyggje og bite over maten.

Behandling: Streng i begge kjevane for å lukke bitet. Ved store opne bit må tannreguleringa ofte gjerast i kombinasjon med kjevekirurgi der ein flyttar kjevane saman.
Djupt bit:
Tennene i overkjeven dekkjer for mykje av tennene i underkjeven når ein bit saman. Ved svært djupe
bit kan ein verte plaga av at framtennene i underkjeven bit i ganen og skadar tannkjøtet.

Behandling: Streng i éin eller begge kjevane for å opne bitet.Trongstilling:
Tennene står uryddig. Ved stor plassmangel kan permanente tenner verte hindra frå å kome ut, og verte liggjande i kjevebeinet.

Behandling: Plate eller streng for å skape plass og rette på tennene. Ved stor plassmangel kan det vere naudsynt å trekkje éi eller fleire permanente tenner.Agenesi: Manglande anlegg for éi eller fleire permanente tenner.

Behandling: Streng for å lukke luka der ein manglar ei tann. Alternativt kan ein setje inn eit implantat for å erstatte den manglande tanna.
loader